นโยบายการใช้งานเว็บไซต์คอร์ดกีต้าร์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต (Chordguitar.net) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ รวมถึงทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตฯ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตขอเรียนว่าคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด

เนื่องจากคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตมีนโยบายในการในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตโดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ [email protected]

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตนี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


การรักษาความปลอดภัย

คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ เข้ารหัสความปลอดภัย SHA-2 และ MD5 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ โดยระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

 
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเพิ่มเติม โปรดกดตกลงที่ชื่อเรื่องของแต่ละหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

ข้อ 1:ข้อมูลส่วนบุคคลที่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเก็บรวบรวม
ข้อ 2:“คุกกี้” (Cookie) คืออะไร?
ข้อ 3:การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อ 4:การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
ข้อ 5:สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ข้อ 6:ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 7:การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
ข้อ 8:ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อ 9:ข้อจำกัดความรับผิด
 

ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเก็บรวบรวม

เพื่อให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ให้แก่ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต โดยข้อมูลส่วนบุคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต

 
ในระหว่างที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือลงทะเบียนสมาชิก ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นและถูกต้องตรงตามความจริง โดยท่านตกลงและยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเมื่อคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะทำให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และกิจการของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับทราบความต้องการในการใช้บริการของท่าน อันส่งผลให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น 

นอกจากในขั้นตอนการเข้าใช้บริการหรือการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตอาจจะสอบถามและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนโดยคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ การที่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 

ข้อ 2“คุกกี้”(Cookie)คืออะไร

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเก็บรวบรวมแล้ว คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตยังได้รวบรวมข้อมูลอื่นของท่านโดยใช้คุกกี้(Cookie)คุกกี้ คือ ข้อมูลส่วนเล็กๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์(WEB BROWSER)ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต การใช้คุกกี้ทำให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านได้ โดยที่ไม่อาจทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือที่อยู่ของท่าน คุกกี้ทำให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสามารถทราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต และตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจัดบริการข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย


ข้อ 3 การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาที่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือได้ให้บริการแก่ท่าน 

โดยเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตนี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเก็บ ครอบครอง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ รวมถึงท่านได้ตกลงให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตให้ข้อมูลของท่านต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตได้ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่อท่าน 

 
ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมด้วย 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซท์หรือเว็บไซท์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

 

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูล

คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ โดยท่านตกลงและยินยอมให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ได้ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตรับรองว่าประเทศนั้นๆ จะมีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่าความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

 
5.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้บริการทุกรายมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตได้ และท่านมีสิทธิขอให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีสิทธิขอให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 
(1)เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น หรือคำสั่งศาล
(2)กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
(3)กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
(4)มีผลต่อการสืบสวน สอนสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษา
ของศาล
(5)เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น


นอกจากนั้น ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา ไม่เกี่ยวข้อง เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอม หรือท่านอาจร้องขอให้คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตดำเนินการทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อก็ได้

 
ข้อ 6 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคล

คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตอาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(Email)ไปยังท่านเป็นครั้งคราว หากท่านระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต และหุ้นส่วนของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป 

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่านว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ถือว่า ท่านรับทราบว่าท่านอาจไม่สามารถใช้บริการของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ข้อ 7 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทั้งหมด คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตอาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละรายได้


ข้อ 8 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบและตกลงว่าคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก เหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตและคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตในเครือ เพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านอาจต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตทุกครั้งที่คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตสอบถาม คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตดังกล่าวได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส(Encryption)ที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไปและปลอดภัย

ในกรณีที่เว็บไซต์ให้บริการระบบเข้ารหัสสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน(Password-Protected):ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่าน(Password)ของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ

ข้อ 9 ข้อจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตอันสูงสุดตามที่บทบัญญัติกฎหมายอนุญาต, คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เฉพาะเจาะจงหรือไม่เจาะจง หรือผลกระทบที่เสียหายที่เกิดขึ้น ความสูญเสียต่างๆหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซด์นี้ หรือเว็บไซด์เชื่อมโยงใดๆก็ตาม หรือการไม่สามารถใช้งานด้วยบุคคลใดๆ , ความล่าช้า, ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน, ข้อผิดพลาด, การละเลย, การหยุดชะงัก,ข้อบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ไวรัสจากคอมพิวเตอร์ แม้ว่าคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตฯ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย, การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทางการทหาร, การกระทำการก่อการร้าย, การก่อกวนทางอาญา, สงคราม, การประท้วงหรือข้อพิพาทแรงงานอื่น ๆ ไฟไหม้ น้ำท่วม การหยุดชะงักทางโทรคมนาคมหรือบริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่าย ความล้มเหลวของอุปกรณ์ เครื่องมือและหรือซอฟต์แวร์ ความเสียหายอื่น ๆ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลทางการค้าหรือการดำเนินธุรกิจของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตฯ และจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่

เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาทุจริตของ คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตฯ


คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ตฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของคอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

ปรับปรุงล่าสุด 27 มิถุนายน 2017  คอร์ดกีต้าร์ดอทเน็ต (Chordguitar.net)