ศิลปิน ปั้ม จาระเม็ด

น้อยใจยา


คำร้อง : จรัล มโนเพ็ชร
ทำนอง : จรัล มโนเพ็ชร
เรียบเรียง : จรัล มโนเพ็ชร
ดนตรี
C

(ชาย)
C        Am              C        Am             C
ปวง ดอกไม้ เบ่งบานสลอน ฝูงภมร ภู่ผึ้งสอดไซร้
 C                                                  C
ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋
      Am              C                         C
ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสีจมปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง...
C                                                   C
เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซิ่ง ลำกิ่งเนิ้ง ต๋ายโก่นตวยแนว
                                          Am          C
ดอกพิกุล ก่คือดอกแก้ว ไปเป๋นหองเปิ้น แล้ว เหนอ

...(.หญิง.)
C        Am              C                 Am             C
แปม เก๊าเนิ้ง กิ่งมันบ่ถอน บ่ไหวคลอนเฟือนเตี่ยงมันแต้เล่า
C                                                      C
ต๋ามกำลม เปิ้นปัดออกเข้า มีแต่เก๊า ไหวหวั่นคลอนเฟือน
      Am              C                     C
กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน บ่เหมือนลมเจย ลำเพย ก่จะนั้น
C                       Am             C      Am
ใจ๋คำญิง นี้หนิมเตี่ยงมั่น บ่เป๋นหองเปิ้น.คนใด
            C                                   Am         C
ยังเป๋นกระจก แว่นแก้วเงาใส บ่ไหวคลอนเงี่ยงจายเหนอ

...(.ชาย.)
C                                Am         C   
ตั๋ว ปี้น้อยจักขอถาม ต๋าม กำลมเปิ้นมาเล่าอู้
C                          C
ว่านายมีจู้ อยู่บ้านวังสิงห์คำ ฝ่ายตางปู้นเปิ้นมาใส่ผะจ๋ำ
             Am                    C
บ้านวังสิงห์คำ เปิ้นมาหมั้นก่ไว้แล้ว
C                              Am            C             
ตางฝ่ายปั๋นตั๋ว น้องนางแว่นแก้ว ก่ตกลงแล้ว บ่ไจ่กาหา
            C       
เปิ้นจะกินแขก แต่งก๋านก่วิวาห์ เมื่อใดจา ปี้น้อยไคร่ฮู้เก้า...
C                                                  Am
ส่วนไจยาบ่สมเปิงเจ้า เพราะเขียมเข้าของ.เงินทอง
           C                                     G           C
ฝ่ายตางนาย บ่หมายเกี่ยวข้อง มาละหมองต่ำ ก้อย เหนอ

...(.หญิง.)
C                                Am          C    
ตั๋ว น้องนี้บ่ลาไหลหลง ก๋านตกลงก่ยังบ่แล้ว
C                      C                       C
จึงเจิญตั๋วปี้มาห้วยแก้ว เพราะใคร่ฮู้กำฟู่กำจ๋า
         C
จึงเจิญน้อย ปี้มาเปิกษา จะว่าใดจา ตั๋วน้องก่ไคร่ฮู้
C
ก๋านตี้มาฟู่อู้ จะเอาเป็นจู้ กาว่าเอาเป๋นเมีย
C                               Am
หรือจักลบล้างลืมลายหน่ายเสีย
Am                               C
บ่เอาเป๋นเมีย หรือจักทิ้ง เสียแล้ว
          C                   C                       Am
หรือเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว อยู่เป๋นกู้ ข้างเตียมคิง
          C                                    C
ขอบอกนายหื้อแน่ใจ๋จริง บ่อำพรางนาถน้องเหนอ

.(.ชาย.)
C                                                 Am               C
บ่จุ๊หรอกน้อง หื้อหม่นหมองหมาง บ่ล่อลวงพรางแม่นางฮ้างแค้ว
C                             C                                    C
ปี้หมายเอาเป๋นเมียนางจ้างแก้ว บ่หื้อคลาดแคล้วเรื่องกำสีเนห์
C                         Am              C
หลอนแก้วน้องใจยังบ่เหว เตี่ยงสมคะเน เหมือนปี้กึ๊ดเล่า...
C                                                  Am
หลอนปี้จุ๊ก็ยังล่ายเจ้า ขอหื้อฟ้าผ่าหัวแม่เมียตาย
C                      C                          C
ลูกแม่ญิง อู้เล่นก่บ่ดาย ลูกป้อจาย อู้แต้ก่บ่ปัง...
C                                                  Am
หลอนนายต๋ายไปเป๋นไก่ตั้ง ปี้น้อยจักต๋ายเป็นพื้น
C                                            Am
ฟู่บ่ถูก วันฟูกก่บ่ขืน ฟู่ม่าคืนตึงบ่ขืนเมื่อเจ้า
C                                                   Am
ก๋านฮักกั๋นหองข้าตึงเจ้า เผียบเหมือนเหล้า.กับปาง
    C                                          C
ปากกำไดปี้ก็ตึงอ้าง บ่ไจ่จางจาก น้อง เหนอ

...(.หญิง.)
C                                           Am            C
หลอน ว่าแต้เหมือนดั่งกำจา น้องขอสัญญากับตั๋วปี้น้อย
         C                                                   C
บ่ขอฮักไผ ซักเต้ากึ่งก้อย ขอฮักปี้น้อย ไจยานี้ก่คนเดียว
C                                                               C
คนอื่นนับร้อยตึงบ่แลบ่เหลียว จะขอฮักเดียวจายเดียวก่เต้านี้
C                                                       Am
หลอนว่าน้องจุ๊หรือสัปปะรี้ ขอหื้อฟ้าผ่าหัวพ่อผัวต๋าย
        C
ลูกแม่ญิงบ่ไจ่ว่าบ่ดาย ลูกป้อจายขี้จุ๊ก่แต้ๆ
C                                                  C
กิ๋นก่ยังตึงแก้ สะเรียมยำใส่แย้ บะเขือแจ้ยำใส่เตา
C                                                  C
หลอนปี้น้อยไจยาฮักแต้ข้าเจ้า ก็ยินดีจิ่ม แต้ เหนอ