น้อยใจยา

ศิลปิน ปั้ม จาระเม็ด
คำร้อง : จรัล มโนเพ็ชร
ทำนอง : จรัล มโนเพ็ชร
เรียบเรียง : จรัล มโนเพ็ชร

น้อยใจยา

ดนตรี
C

(ชาย)
C    Am       C    Am       C
ปวง ดอกไม้ เบ่งบานสลอน ฝูงภมร ภู่ผึ้งสอดไซร้
 C                         C
ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋
   Am       C             C
ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสีจมปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง  
C                          C
เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซิ่ง ลำกิ่งเนิ้ง ต๋ายโก่นตวยแนว
                     Am     C
ดอกพิกุล ก่คือดอกแก้ว ไปเป๋นหองเปิ้น แล้ว เหนอ

  ( หญิง )
C    Am       C         Am       C
แปม เก๊าเนิ้ง กิ่งมันบ่ถอน บ่ไหวคลอนเฟือนเตี่ยงมันแต้เล่า
C                           C
ต๋ามกำลม เปิ้นปัดออกเข้า มีแต่เก๊า ไหวหวั่นคลอนเฟือน
   Am       C           C
กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน บ่เหมือนลมเจย ลำเพย ก่จะนั้น
C            Am       C   Am
ใจ๋คำญิง นี้หนิมเตี่ยงมั่น บ่เป๋นหองเปิ้น คนใด
      C                  Am     C
ยังเป๋นกระจก แว่นแก้วเงาใส บ่ไหวคลอนเงี่ยงจายเหนอ

  ( ชาย )
C                Am     C  
ตั๋ว ปี้น้อยจักขอถาม ต๋าม กำลมเปิ้นมาเล่าอู้
C             C
ว่านายมีจู้ อยู่บ้านวังสิงห์คำ ฝ่ายตางปู้นเปิ้นมาใส่ผะจ๋ำ
       Am          C
บ้านวังสิงห์คำ เปิ้นมาหมั้นก่ไว้แล้ว
C               Am      C       
ตางฝ่ายปั๋นตั๋ว น้องนางแว่นแก้ว ก่ตกลงแล้ว บ่ไจ่กาหา
      C    
เปิ้นจะกินแขก แต่งก๋านก่วิวาห์ เมื่อใดจา ปี้น้อยไคร่ฮู้เก้า  
C                         Am
ส่วนไจยาบ่สมเปิงเจ้า เพราะเขียมเข้าของ เงินทอง
      C                   G      C
ฝ่ายตางนาย บ่หมายเกี่ยวข้อง มาละหมองต่ำ ก้อย เหนอ

  ( หญิง )
C                Am     C  
ตั๋ว น้องนี้บ่ลาไหลหลง ก๋านตกลงก่ยังบ่แล้ว
C           C            C
จึงเจิญตั๋วปี้มาห้วยแก้ว เพราะใคร่ฮู้กำฟู่กำจ๋า
     C
จึงเจิญน้อย ปี้มาเปิกษา จะว่าใดจา ตั๋วน้องก่ไคร่ฮู้
C
ก๋านตี้มาฟู่อู้ จะเอาเป็นจู้ กาว่าเอาเป๋นเมีย
C                Am
หรือจักลบล้างลืมลายหน่ายเสีย
Am                C
บ่เอาเป๋นเมีย หรือจักทิ้ง เสียแล้ว
     C          C            Am
หรือเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว อยู่เป๋นกู้ ข้างเตียมคิง
     C                  C
ขอบอกนายหื้อแน่ใจ๋จริง บ่อำพรางนาถน้องเหนอ

 ( ชาย )
C                         Am        C
บ่จุ๊หรอกน้อง หื้อหม่นหมองหมาง บ่ล่อลวงพรางแม่นางฮ้างแค้ว
C               C                  C
ปี้หมายเอาเป๋นเมียนางจ้างแก้ว บ่หื้อคลาดแคล้วเรื่องกำสีเนห์
C             Am       C
หลอนแก้วน้องใจยังบ่เหว เตี่ยงสมคะเน เหมือนปี้กึ๊ดเล่า  
C                         Am
หลอนปี้จุ๊ก็ยังล่ายเจ้า ขอหื้อฟ้าผ่าหัวแม่เมียตาย
C           C             C
ลูกแม่ญิง อู้เล่นก่บ่ดาย ลูกป้อจาย อู้แต้ก่บ่ปัง  
C                         Am
หลอนนายต๋ายไปเป๋นไก่ตั้ง ปี้น้อยจักต๋ายเป็นพื้น
C                      Am
ฟู่บ่ถูก วันฟูกก่บ่ขืน ฟู่ม่าคืนตึงบ่ขืนเมื่อเจ้า
C                          Am
ก๋านฮักกั๋นหองข้าตึงเจ้า เผียบเหมือนเหล้า กับปาง
  C                     C
ปากกำไดปี้ก็ตึงอ้าง บ่ไจ่จางจาก น้อง เหนอ

  ( หญิง )
C                      Am      C
หลอน ว่าแต้เหมือนดั่งกำจา น้องขอสัญญากับตั๋วปี้น้อย
     C                          C
บ่ขอฮักไผ ซักเต้ากึ่งก้อย ขอฮักปี้น้อย ไจยานี้ก่คนเดียว
C                                C
คนอื่นนับร้อยตึงบ่แลบ่เหลียว จะขอฮักเดียวจายเดียวก่เต้านี้
C                            Am
หลอนว่าน้องจุ๊หรือสัปปะรี้ ขอหื้อฟ้าผ่าหัวพ่อผัวต๋าย
    C
ลูกแม่ญิงบ่ไจ่ว่าบ่ดาย ลูกป้อจายขี้จุ๊ก่แต้ๆ
C                         C
กิ๋นก่ยังตึงแก้ สะเรียมยำใส่แย้ บะเขือแจ้ยำใส่เตา
C                         C
หลอนปี้น้อยไจยาฮักแต้ข้าเจ้า ก็ยินดีจิ่ม แต้ เหนอ