ศิลปิน เสถียร ทำมือ

เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา

INTRO :  C#m / G#m /F#m /B (2) C#m / G#m / C#m / G#m / C#m

         E                                        C#m    
         ไ ด้ ข่ า ว ว่ า . . เ ธ อ เ จ อ ปั ญ ห า
    G#m                     C#m 
ก็เลยต้องโทรมาถามไถ่ 
    E                   F#m            B                   C#m        F#m
ก็เราเคยเป็นคนรู้ใจ ถึงเลิกกันไปยังมีเยื่อใยต่อกัน
          E                            C#m
          เขาทำให้เธอเจ็บมากไหม ?
  G#m                 C#m      E                  F#m
ได้ข่าวร้องไห้ไม่เว้นวัน   ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน 
      B                  G#m         C#m  …   E / G#m / C#m
ไม่แปรผันผ่านมานั้นไม่มีใคร
     
        B                   G#m                 C#m
 * . . เ จ็ บ เ มื่ อ ไ ห ร่ ก็ โ ท ร ม า . .
       G#m                    C#m 
อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล 
 E                   F#m                              G#m
หากเขาไม่มีเยื่อใย จะทนทำไมกับคนใจดำ
     
     B                    G#m                   C#m
 . . .เ จ็ บ เ มื่ อ ไ ห ร่ ใ ห้ โ ท ร ม า . .
       G#m               C#m
จะไม่ต่อว่าเลยซักคำ
  E                            F#m           B           G#m          C#m…  F#m
จะรักษาแผลใจที่เขาทำ ลบรอยซ้ำเติมคำรักปักไว้แทน
       
           E                                         C#m
 *  *. . ใ ห้ รู้ ยั ง มี อี ก ค น คิ ด ถึ ง . .
             G#m                C#m        E                    F#m
เจ็บนิดหนึ่งอย่าขังไว้ในใจ ผ่านมาก็ให้เลยผ่านไป 
             B         G#m          C#m
เริ่มต้นใหม่ ไม่สายหรอกคนดี

SOLO :   E / C#m / E / C#m E / F#m / B / G#m / C#m

     (  ซ้ำ  * , * *  )

  E                         F#m              B            G#m            C#m
 ผ่านมาก็ให้เลยผ่านไป    เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายหรอกคนดี

  C#m / G#m /F#m /B (5)