แอบ


แอบ

Intro :  Fmaj7 Cmaj7 (2 times)

Fmaj7  Cmaj7    Fmaj7   Cmaj7
ฉั น ม อ ง เ ธ อ บ่ อ ย   เ ห็ น เ ธ อ ม า บ่ อ ย
Fmaj7   Em  A     Dm7   G         C
ฉั น ค งไ ด้ แ ต่ ค อ ย     ส บ ต า กั น ไ ด้ เ ท่ า นั้ น

Fmaj7  Cmaj7  Fmaj7  Cmaj7
   รู้ ดี กั น อ ยู่    รู้ เ ธ อ มี ใ ค ร
Fmaj7      Em  A         Dm7  G         C  C7
แ ค่ เ พี ย ง ไ ม่ อ า จ ห้ า ม ใ จ    ป ล่ อ ย ไ ป เ ล ย ล ะ กั น

  Fmaj7        Cmaj7             Fmaj7   Cmaj7
* เ กิ ด ไ ป แ อ บ รั ก ใ ค ร ค น ห นึ่ ง   จะหยุดก็หยุดไม่ทัน
Fmaj7         Em  A  Dm7  G        G
เ กิ ด ไ ป แ อ บ คิ ด แ อ บ ฝั น    จ ด จำ เ ธ อ ขึ้ น ใ จ

Solo :  Fmaj7 Cmaj7


Fmaj7       Cmaj7   Fmaj7       Cmaj7
เ ห็ น เ ธ อ ม อ ง บ่ อ ย     ฉั น เ ล ย ย อ ม ป ล่ อ ย
Fmaj7    Em  A      Dm7   G     C
หั ว ใ จ ใ ห้ ห ลุ ด ล อ ย    ไม่อาจจะห้ามมันไหว

Fmaj7   Cmaj7  Fmaj7   Cmaj7
    รู้ดีมันผิด          รู้ไม่มีสิทธิ์
Fmaj7  Em  A      Dm7   G          C   C7
  รู้ ดี ยั ง แ อ บ คิ ด     ติ ด ใ จ แ ค่ เ ธ อ เ ท่ า นั้ น

(ซ้ำ *)

Solo :  Fmaj7 Cmaj7 (4 times)
      Fmaj7 Em Am Dm7 G C C7 

(ซ้ำ * , *)

Dm7 G         C  Dm7   G         Fmaj7
   จ ด จำ เ ธ อ ขึ้ น ใ จ    ช อ บ เ ธ อ ทั้ ง หั ว ใ จ

Solo :  Fmaj7 Cmaj7 (2 times)