ศิลปิน เจฟฟรี่ (Jeffry)

แอบ

Intro : /Fmaj7/Cmaj7/(2 times)

Fmaj7    Cmaj7        Fmaj7     Cmaj7
ฉั น ม อ ง เ ธ อ บ่ อ ย     เ ห็ น เ ธ อ ม า บ่ อ ย
Fmaj7      Em    A          Dm7     G                 C
ฉั น ค งไ ด้ แ ต่ ค อ ย         ส บ ต า กั น ไ ด้ เ ท่ า นั้ น

Fmaj7   Cmaj7    Fmaj7   Cmaj7
      รู้ ดี กั น อ ยู่        รู้ เ ธ อ มี ใ ค ร
Fmaj7            Em   A                 Dm7    G                 C    C7
แ ค่ เ พี ย ง ไ ม่ อ า จ ห้ า ม ใ จ       ป ล่ อ ย ไ ป เ ล ย ล ะ กั น

   Fmaj7               Cmaj7                         Fmaj7     Cmaj7
* เ กิ ด ไ ป แ อ บ รั ก ใ ค ร ค น ห นึ่ ง      จะหยุดก็หยุดไม่ทัน
Fmaj7                  Em    A    Dm7   G                G
เ กิ ด ไ ป แ อ บ คิ ด แ อ บ ฝั น        จ ด จำ เ ธ อ ขึ้ น ใ จ

Solo : /Fmaj7/Cmaj7


Fmaj7              Cmaj7      Fmaj7             Cmaj7
เ ห็ น เ ธ อ ม อ ง บ่ อ ย          ฉั น เ ล ย ย อ ม ป ล่ อ ย
Fmaj7        Em    A           Dm7     G         C
หั ว ใ จ ใ ห้ ห ลุ ด ล อ ย        ไม่อาจจะห้ามมันไหว

Fmaj7     Cmaj7   Fmaj7     Cmaj7
       รู้ดีมันผิด                    รู้ไม่มีสิทธิ์
Fmaj7   Em    A           Dm7     G                    C     C7
   รู้ ดี ยั ง แ อ บ คิ ด          ติ ด ใ จ แ ค่ เ ธ อ เ ท่ า นั้ น

(ซ้ำ *)

Solo : /Fmaj7/Cmaj7/(4 times)
          /Fmaj7/Em Am/Dm7 G/C C7/

(ซ้ำ * , *)

Dm7  G                  C   Dm7     G                 Fmaj7
     จ ด จำ เ ธ อ ขึ้ น ใ จ       ช อ บ เ ธ อ ทั้ ง หั ว ใ จ

Solo : /Fmaj7/Cmaj7/(2 times)