ศิลปิน Green day

Basket Case


Eb5                     Bb5      C5                 G5
Do you have the time, To listen to me whine
    Ab5                   Eb5                Bb5
About nothing and everything all at once

Eb5             Bb5        C5              G5
I am one of those, Melodramatic fools
     Ab5            Eb5                           Bb5
Neurotic to the bone, No doubt about it

Ab5                Bb5                     Eb5
* Sometimes I give myself the creeps
Ab5                    Bb5                      Eb5
   Sometimes my mind plays tricks on me
      Ab5                   Bb5     Eb5       Db5       C5
   It all keeps adding up, I think I‘m cracking up
       Ab5            Bb5
   am I just paranoid?  am I just stoned? (Uh yah yah yah)

Instru  / Eb5 Bb5 / C5 Bb5 / ( 2 times )

   Eb5          Bb5       C5                G5
I went to a shrink, to analyze my dreams
        Ab5                                             Bb5
She says it‘s lack of sex that‘s bringing me down
   Eb5           Bb5         C5                     G5
I went to a whore, She said my life‘s a bore
      Ab5              Eb5                          Bb5
So quit my whining cause it‘s bringing her down

( * )

Instru  / Eb5 Bb5 / C5 Bb5 / ( 4 times )

Ab5                  Bb5
Grasping to control    So I better hold on

Instru  / Eb5 / Bb5 / C5 / G5 / Ab5 /  Eb5 / Bb5 / Bb5 / ( 2 times )

( * )

Instru  / Eb5 / C / Ab Eb / Bb / ( 3 times )
           / Ab5 Eb5 / Bb5 /