เพลงที่อยู่ในแทค ก่อนท้องฟ้าจะสดใส พบทั้งหมด 2 เพลง